INSAMLINGSPOLICY

Goodsports riktlinjer för insamlingspolicy

1.Var insamlade medel kommer ifrån
Stiftelsen Goodsport Foundation (nedan kallad Goodsport) har en Insamlingspolicy för att skydda, underlätta och förtydliga både för givarorganisationen samt givaren kring vilka riktlinjer som organisationen har valt att följa. Sverige har flera lagar och regler som styr olika delar i hur insamlingsorganisationer förväntas förhålla sig till insamling och personuppgifter. I detta dokument klargörs dessa delar.

1.1 Allmänna krav på riktlinjer för insamling
Goodsport följer rekommenderas kvalitetskod från FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, med tydliga etiska krav på de insamlingsmetoder som vi använder. http://www.frii.se/
Innehållet i insamlingskampanjer och övrig kommunikation från Goodsport till givare är transparent, sanningsenlig och korrekt. Goodsports ändamål är att arbeta för integration genom idrott.

1.2 Kostnader
Goodsport strävar efter att följa Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter, det vill säga att stiftelsens administrativa- och insamlingskostnader inte fått överstiga 25 % av de totala intäkterna. http://www.insamlingskontroll.se/. Goodsport har i dagsläget inte ett 90-konto men har inlett en ansökningsprocess för att tilldelas 90-konto.

Insamlade medel tillfaller ändamålet efter bank eller kreditföretagets transaktionsavgifter. Exempel: Swish 1kr/per överföring.

Goodsport tillämpar god redovisningssed av insamlade medel och kontrolleras av auktoriserad revisor.

Bankgiro: 571-5966, Swish: 123 59 44 632

1.3 Återrapportering
Goodsport återrapporterar regelbundet verksamheten och resultatet av arbetet till givarna. Detta sker huvudsakligen genom hemsida, sociala medier och insamlingsbrev.

Varje år utarbetas en årsrapport som finns tillgänglig på www.goodsport.se

2.Var insamlade medel kommer ifrån

2.1 Definition av givare
Som givare betraktas en person, ett företag eller annan verksamhet, tex en stiftelse som på något sätt skänkt eller avstått en summa pengar eller annat av värde till Goodsport.

2.2 Respekt för givarens integritet
Goodsport värnar om givarens integritet och vill att alla givare ska känna sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till oss. Till grund för Goodsports val att spara personuppgifter i ett givarregister ligger övertygelsen att detta till största delen ligger i varje enskild givares intresse. Varje givare har rätt till insyn i sitt givande och kan be om uppgifter kring detta.

Goodsport följer gällande lagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet.

Läs mer i Goodsports Integritetspolicy som visar hur Goodsport säkerhetsställer att givarens personuppgifter behandlas i enlighet med GDRP (https://www.goodsport.se/integr)

3.Insamling

3.1 Ändamålsbestämda gåvor
Goodsports ändamål är att arbeta för integration genom Idrott. Främst innebär detta arbete samarbeten med föreningar, skolor och andra lokala aktörer i olika typer av projekt. Det innebär också forskning och utveckling.

3.2 Insamlingsmetoder privatpersoner
Gentemot privatpersoner bedrivs insamling via insamlingsbrev, hemsida, social funding och sociala medier samt bearbetning av stora enskilda givare. För att effektivisera insamlingen och minska kostnaderna kan även andra metoder för insamling komma att prövas.

3.3 Gåvor från företag
Goodsport tar emot gåvor från företag. Men precis som med privatpersoner förbehåller sig Goodsport alltid rätten att tacka nej till en gåva om bedömningen är att företagets värderingar går emot Goodsports värderingar.

Vid samarbete med företag skrivs alltid ett avtal som klargör omfattning och ansvarsfördelning.

3.4 Insamling från tredje-externpart
Goodsport kan kontraktera extern samarbetspartner för att utföra insamling från privatpersoner. I dessa fall, exempelvis anordnande av lotterier, telemarketing m.fl., skrivs kontrakt med samarbetspartnern med noggrant utarbetade samarbetsvillkor.

3.5 Gåvor från politiska partier
Goodsport är en oberoende och partipolitiskt obunden organisation och tar därför inte emot gåvor från politiska partier. Gåvor från en anställd eller en grupp anställda som arbetar för ett politiskt parti kan tas emot om gåvan ges av den anställde som privatperson. Goodsport förbehåller sig rätten att tacka nej till en gåva.

3.6 Aktieutdelning
En privatperson kan skänka sin aktieutdelning skattefritt till Goodsport. http://www.aktiegavan.se/

3.7 Återbetalning av gåvor
Goodsport återbetalar enskild gåva om givaren ångrar sig, förutsatt att detta sker inom rimlig tid.

3.8 Tacka nej till gåvor
Utan frivilliga gåvor skulle inte Goodsport kunna bedriva sitt arbete. Trots det så förbehåller vi oss rätten att tacka nej till gåvor. Några exempel där Goodsport kan tack nej till gåva:

  • Då Goodsport inte kan tillgodose givarens önskemål på ändamålsbestämning
  • Av etiska skäl
  • Där givarens avsikt är att använda sitt bidrag för personlig vinning i form av marknadsföring och publicitet

4. Övriga insikter och förbehåll kring insamling

4.1 Bilder i insamlingsarbetet
I insamlingsarbetet ska relevant bild och text användas. Människor i bild och text ska skildras på ett värdigt sätt och behandlas med respekt och omsorg. Goodsport anger eller kan alltid ange källa för bilder och texter.

4.2 Minderåriga i insamlingsarbetet
Goodsport använder inte minderåriga i insamlingsarbetet.

4.3 Marknadsföring
Goodsport är en ideell stiftelse utan vinstsyfte och lyder därför inte under Marknadsföringslagen. Goodsport har ändå valt att följa marknadsföringslagen när det gäller insamlingsverksamheten.

5.Hur hanterar Goodsport klagomål från givare?
Frågor och klagomål besvaras så snart som möjligt. Goodsport möter varje givare med respekt och tar alla klagomål på allvar. Goodsport försöker alltid reda ut problemet och tillmötesgå givaren i den mån som är möjligt.

Goodsport har rutiner för hur frågor och klagomål från allmänheten hanteras. Dessa ärenden hanteras via insamling@goodsport.se

6.Efterlevnad
Uppföljning av efterlevnad av dessa riktlinjer sker av kanslichef samt i enlighet med Goodsports årsplan.